Privacyverklaring

 

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

Binnen mijn praktijk hecht ik groot belang aan de bescherming van je persoons- en gezondheidsgegevens. Ik verwerk deze met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid ervan. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat je als persoon geïdentificeerd kan worden. Ik houd me aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die je als cliënt/patiënt hebt (waaronder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG, en de Wet op Patiëntenrechten). 

Je persoons- en gezondheidsgegevens worden verwerkt door Lotte Joos, Ommegangstraat 4, 9667 Horebeke, ondernemingsnummer 0767.359.080 en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Contactverzoeken (via het online contactformulier op deze website) worden verstuurd via een beveiligde mailserver en worden enkel geraadpleegd door Lotte Joos.

 

Welke gegevens worden verzameld?

  • Je naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, mutualiteitsgegevens, hulpvraag.
  • Gegevens van andere relevante behandelaars (je huisarts, vorige psycholoog, psychiater, psychodiagnostisch centrum e.a.) en gegevens van je vertrouwenspersoon.
  • De data van de sessies, inclusief afspraken die zijn verzet of waarop je niet aanwezig was.
  • Aantekeningen over de inhoud van de sessies.
  • Eventueel informatie over familieleden, voor zover dit relevant is voor de begeleiding.
  • Informatie die je psycholoog krijgt van derden, die relevant is voor de begeleiding (verwijsbrieven, verslagen van andere begeleidingen, diagnostische verslagen, testresultaten e.a.).
  • Informatie die je psycholoog zelf opmaakt voor derden (aanwezigheidsattesten, verslagen e.a.).
  • Informatie die je je psycholoog bezorgt in het kader van de begeleiding (huiswerkopdrachten, persoonlijke notities, foto’s e.a.).
  • Informatie uitgewisseld tussen jou en je psycholoog, in het kader van de begeleiding (e-mails, tekstberichten e.a.).
  • Eventueel foto’s van opdrachten, aantekeningen op een whiteboard of persoonlijke nota’s in de sessie.

 

Waarom worden deze gegevens verzameld?

​We verzamelen deze gegevens om je een kwaliteitsvolle zorg inzake preventie, diagnose en behandeling te kunnen bieden (AVG artikel 9.1.f).

 

Het delen van gegevens met anderen

Als psycholoog ben ik bij wet gebonden door het beroepsgeheim tijdens en na het beëindigen van de begeleiding.

Alle verzamelde persoons- en gezondheidsgegevens vallen onder het beroepsgeheim (AVG artikel 9.3). In het belang van jouw begeleiding kan informatie uitgewisseld worden tijdens supervisie en intervisie met collega’s, je huisarts, psychiater, of andere hulpverleners met wie je een behandelrelatie hebt die ook gebonden zijn aan het beroepsgeheim. Enkel informatie die noodzakelijk is voor jouw behandeling wordt gedeeld met een andere zorgverlener. Je huisarts kan worden ingelicht over de opstart van je begeleiding.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde cliënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW. Indien het op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht is voor de opvolging en afhandeling van eventuele klachten of schadegevallen (bv. rechtbank, verzekering, …), kan ook informatie aan derden worden doorgegeven, opnieuw enkel met uw uitdrukkelijke geïnformeerde toestemming.

Indien het dossier betrekking heeft op een begeleiding met verschillende partijen (bv. een koppel), dan is toestemming van beide partijen nodig.

In het kader van terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen worden jouw gegevens enkel op jouw verzoek gedeeld met jouw ziekenfonds. Indien je psycholoog opgeroepen wordt voor een getuigenis in rechte (d.i. een mondelinge of schriftelijke getuigenis onder eed voor de hoven en rechtbanken of voor de onderzoeksrechter), dan heeft je psycholoog de wettelijke toelating om te antwoorden op de vragen van de rechter.

Indien het dossier betrekking heeft op een begeleiding met verschillende partijen (een koppel, gezin, e.a.), dan is toestemming van beide partijen nodig.

In uitzonderlijke gevallen zoals een noodsituatie is je psycholoog bij wet verplicht om het beroepsgeheim te doorbreken. Er is dan sprake van een duidelijk en acuut gevaar voor jezelf (zelfmoorddreiging) of anderen (dreiging tot moord) dat op geen andere manier kan worden afgewend. Daarom vraagt je psycholoog aan het begin van de begeleiding altijd naar de contactgegevens van jouw huisarts en een vertrouwensfiguur.

Een beperkt aantal persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor de financiële afhandeling van je consultatie en voor boekhoudkundige verwerking.

Bepaalde gegevens kunnen eventueel worden opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek (QIT-online e.a.). Deze gegevens worden geanonimiseerd gedeeld. Alle verwerking gebeurt door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

 

Hoe lang en op welke manier worden uw gegevens bewaard?

​Je dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot je dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Papieren dossiers (persoonsgegevens, sessieverslagen, mails e.a.) bewaart je psycholoog op een veilige, afgesloten plaats. Elektronische gegevens worden door je psycholoog opgeslagen op een beveiligde harde schijf of cloud-omgeving met een paswoord dat enkel bij je psycholoog bekend is.

 

Je rechten als cliënt

​Je hebt het recht om je dossier (onder voorwaarden) in te zien, en objectieve gegevens (zoals wijziging van contactgegevens of familiale toestand) te verbeteren of documenten toe te voegen. Je psycholoog wisselt geen gegevens uit met personen of organisaties buiten de Europese Unie. Ingeval van een uitzonderlijk datalek, waarbij belangrijke van jouw persoonsgegevens uitlekken, brengt je psycholoog je daarvan op de hoogte en geeft je psycholoog dit door aan de bevoegde instanties.

 

​Met bijkomende vragen over de verwerking van je gegevens kan je altijd bij mij terecht.

 

Met klachten kan je je wenden tot:

De Psychologencommissie: www.compsy.be/nl/client en www.compsy.be/nl/klacht

De Gegevensbeschermingsautoriteit (“Privacycommissie”): www.gegevensbeschermingsautoriteit.be